24រូបសាក់ដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់

សុភាសិតរបស់ជនជាតិចិនបាននិយាយថា រូបភាពមួយមានតម្លៃរាប់ពាន់ពាក្យ ហើយដូច្នេះហេីយបានជាមានរូបចាក់សាក់មួយចំនួនលាយជាមួយអត្ថន័យក្នុងនោះផងដែរ។

សិល្បៈលេីរាងកាយមនុស្ស គឺមិនត្រឹមតែជារូបភាពធម្មតានោះទេ វាគឺជាសិល្បៈដែលមានអត្ថន័យ ហើយដូចជា Van Gogh ជាសិល្បករសាក់ដែលមានទេពកោសល្យបំផុត បានធ្វេីវាជាបំណែកតូចៗដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកមនុស្សជាច្រេីនសរសេីរមិនដាច់ពីមាត់។

#1

Mesmerizing Tattoos 01

#2

Mesmerizing Tattoos 02

#3

Mesmerizing Tattoos 03

#4

Mesmerizing Tattoos 04

#5

Mesmerizing Tattoos 05

#6

Mesmerizing Tattoos 06

#7

Mesmerizing Tattoos 07

#8

Mesmerizing Tattoos 08

#9

Mesmerizing Tattoos 09

#10

Mesmerizing Tattoos 10

#11

Mesmerizing Tattoos 11

#12

Mesmerizing Tattoos 12

#13

Mesmerizing Tattoos 13

#14

Mesmerizing Tattoos 14

#15

Mesmerizing Tattoos 15

#16

Mesmerizing Tattoos 16

#17

Mesmerizing Tattoos 17

#18

Mesmerizing Tattoos 18

#19

Mesmerizing Tattoos 19

#20

Mesmerizing Tattoos 20

#21

Mesmerizing Tattoos 21

#22

Mesmerizing Tattoos 22

#23

Mesmerizing Tattoos 23

#24

Mesmerizing Tattoos 24

ប្រភព៖​ brightside.me