តោះសាកព្យាយាមដោះស្រាយមើលថាតើចំណាយពេលប៉ុន្មាននាទី?

តើអ្នកអាចចងចាំថាការដោះស្រាយរីការគិតខួរក្បាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងនៅពេលវ័យក្មេងរបស់អ្នកបានដែររឺទេ? យើងចង់ផ្ដល់នូវអ្វីដែលអ្នកគិតថាពួកវាពិតជាមានលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្ដែវាធ្វើឲអ្នកងាយនឹងជាប់គាំងនៅពេលដែលព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានីមួយៗទោះបីអ្នកជាមនុស្សធំពេញវ័យក៏ដោយ។

សូមជូនពរឱអ្នកមានសំណាងល្អ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងប្រាកដថាកូនរីប្អូនរបស់អ្នកនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានលឿនជាងអ្នក!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                                      ១     តើលេខមួយណាដែលបានបាត់នៅក្នុងចំណោមទាំងនេះ?

7148910 2874210 Jty65jhg 0 1541055016 1541055040 0 1541072911 0 1541078125 0 1541078652 0 1541079954 1541079957 1500 1 1541079957 728 32e9147584 1541082795

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

២ តើចម្លើយវាគួរដាក់លេខប៉ុន្មាននៅត្រង់សញ្ញាសួរនោះ?

7149010 2670460 04_1 0 151998g4675 1519984690 1541015647 0 1541016151 0 1541055112 1541055116 650 1 1541055116 728 32e9147584 1541082795

​ ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

​​​៣​ ​​  អ្នកគឺជាម្ចាស់នៃរោងចក្រស្បែកជើងចំនួន 2 ហើយអ្នកមានបញ្ហាដែលអ្នកកំពុងប្រឈមមុខ។ បុគ្គលិករបស់អ្នកបានលួចស្បែកជើងដែលបានផលិតដោយបរិមាណច្រើន។ តើអ្នកគួរត្រូវគិតពីវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេពីការលួចដោយគ្មានការចំណាយបន្ថែម?

7149110 2670660 03 0 1519984605 1519984625 1541016262 0 1541016305 0 1541055190 1541055196 1500 1 1541055196 728 30bdef80c7 1541082795

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

​​​៤​   ចូររកចំណុចដែលគួរបន្ថែមទៅលើ តុកត្តាទឹកកកទាំងនេះ?

7149210 2670910 06 0 1519987912 1519987956 1541016597 0 1541016719 0 1541055245 1541055254 1500 1 1541055254 728 32e9147584 1541082795

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៥ បន្ថែមបន្ទាត់មួយដើម្បីធ្វើឲសមីការមួយនេះបានត្រឹមត្រូវ។

7149310 2300060 05_1 0 1519985782 1519985785 1541006998 650 1 1541006997 728 D5176cce14 1541082795

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

ចម្លើយ

7148960 2876210 Jtygf65jhg 0 1541055059 1541055064 0 1541073226 0 1541078230 0 1541078677 0 1541080039 1541080044 1500 1 1541080044 728 32e9147584 1541082795

២    ចម្លើយគឺ៤

7149060 2695460 04_1 0 1519984675 1519984690 1541015647 0 1541016151 0 1541055172 0 1541059946 0 1541060097 1541060107 650 1 1541060107 728 32e9147584 1541082795

៣    រោងចក្រទី១គួរតែផលិតស្បែកមួយចម្ហៀងខាងឆ្វេងហើយរោងចក្រទី២គួរតែផលិតស្បែកមួយចម្ហៀងទៀតខាងស្ដាំ។

7149160 2670810 0385 1519984625 1541016262 0 1541016305 0 1541055228 1541055234 1500 1 1541055234 728 32e9147584 1541082795

៤         តុកត្តាទឹកកកទី២ខ្វះឡេវមួយ

តុកត្តាទឹកកកទី៣មានកន្សែងពណ៌ខុសគេ

តុកត្តាទឹកកកទី៤មានស្នាមញញឹមខ្លីជាងគេ

តុកត្តាទឹកកកទី៥មានពណ៌កន្សែងនៅចំកណ្ដាលខុសពីពណ៌ដែលនៅសស់

មានតែតុកត្តាទឹកកកទី១ប៉ុណ្នោះដែលមានលក្ខណ:មិនខុសពីគេ

7149260 2671010 6 0 1541016719 0 1541055273 1541055288 1500 1 1541055288 728 32e9147584 1541082795

7149360 2299960 05_2 0 1519985722 1519985754 1541006984 650 1 1541006984 728 D5176cce14 1541082795

តើអ្នកឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវចំនួនប៉ុន្មាន? សូមចែករំលែកលទ្ធផលរបស់អ្នកនៅក្នុងមតិយោបល់!

កែសម្រួលដោយ Kalib9

ប្រភពពី brightside