តេស្តៈ តើអ្នកអាចទុកចិត្តលើភ្នែករបស់អ្នកបានប៉ុន្មានភាគរយ?

ភាពត្រឹមត្រូវនៃភ្នែករបស់យើងលូតលាស់ជាមួយនឹងបទពិសោធនិងជាធម្មតាត្រូវបានអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជាងមុនដែលពឹងផ្អែកទៅលើភ្នែករបស់ពួកយើងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយនោះ។តើអ្នកធ្លាប់ទុកចិត្តលើភ្នែករបស់អ្នកទេហើយតើអ្នកប្រាកដថាពួកវាមិនដែលបោកប្រាស់អ្នកទេ?នេះជាការធ្វើតេស្តរបស់យើងនឹងបង្ហាញអ្នកថានេះគឺពិតឬមិនពិត។

យើងបានរៀបចំភារកិច្ចមិនប្រក្រតីខ្លះសម្រាប់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវមើលទៅយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅរូបភាពមួយចំនួន។

១ តើរង្វង់ណាមួយដែលមានត្រីកោណស្ថិតនៅខាងស្តាំដែលនៅកណ្ដាលទាំង៣នេះ?

7127360 66194410 1 0 1539693678 1539693693 1500 1 1539693693 728 474a2bc3dd 1541056896 Copy

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

២ តើក្រឡានៃពណ៌មួយណាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលបំផុត?

7127260 66195310 2 0 1539693743 1539693757 1500 1 1539693757 728 474a2bc3dd 1541056896 Copy

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៣ ចុះអាមួយនេះវិញមិចដែរ?

7127160 66198610 3 0 1539693810 1539693824 1500 1 1539693824 728 474a2bc3dd 1541056896 Copy

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៤  នៅក្នុងរូបភាពនេះតើផ្លែបឺរមួយណាដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្តាលនៃប្រអប់?

7127060 66200910 4 0 1539693861 1539693869 1500 1 1539693869 728 474a2bc3dd 1541056896

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៥  តើរង្វង់មួយណាដែលមានទំរង់តូចជាងគេ?

7126960 66201110 5 0 1539693896 1539693907 1500 1 1539693907 728 474a2bc3dd 1541056896

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៦ តើគោលដៅមួយណាដែលខុសពីគេ?

7126810 66201610 7 0 1539693970 1539693983 1500 1 1539693983 728 265eda0d0e 1541056896

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៧  តើលេខការេមួយណាដែលមានទំរង់ធំជាងគេ?

7126710 66202960 8 0 1539694018 1539694025 1500 1 1539694025 728 474a2bc3dd 1541056896

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៨ តើបំណែករង្វង់មួយណាដែលត្រូវយកទៅបំពេញក្នុងរូបមួយនេះ?

7126610 69679960 Uy65j 0 1539942521 1539942534 1500 1 1539942534 728 34e07ec5ba 1541056896

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៩  ចុះអាមួយនេះវិញមិចដែរ?

7126510 66203560 9 0 1539694052 1539694071 1500 1 1539694071 728 A030fd4d96 1541056896

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

ចម្លើយ

7127310 66194710 1a 0 1539693715 1539693727 1500 1 1539693727 728 474a2bc3dd 1541056896

7127210 66196360 2a 0 1539693772 1539693802 1500 1 1539693802 728 474a2bc3dd 1541056896

7127110 66200160 3a 0 1539693838 1539693853 1500 1 1539693853 728 474a2bc3dd 1541056896

7127010 66201010 4a 0 1539693876 1539693884 1500 1 1539693884 728 474a2bc3dd 1541056896

7126460 66201210 5a 0 1539693917 1539693923 1500 1 1539693923 728 474a2bc3dd 1541056896

7126760 66201960 7a 0 1539693993 1539694009 1500 1 1539694009 728 265eda0d0e 1541056896

7126660 66203410 8a 0 1539694036 1539694042 1500 1 1539694042 728 474a2bc3dd 1541056896

7126560 69680060 Uye65j 0 1539942543 1539942552 1500 1 1539942552 728 6c0a1c4618 1541056896

7126410 66204410 9a 0 1539694083 1539694090 1500 1 1539694090 728 84d0c6e5f5 1541056896

តើអ្នកបានឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវចំនួនប៉ុន្មាន ?  សូមចែករំលែកលទ្ធផលរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

កែសម្រួលដោយ  kalib9

ប្រភពពី  Bright Side