តេស្តៈ តើអ្នកអាចទាយបាននូវអ្វីដែលខុសជាមួយនឹងរូបភាពទាំង 10 នេះក្នុងរយៈពេលរូបនីមួយៗតែមួយនាទីបានរឺទេ?

យើងទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើពេលវេលាឲ្យលឿនដោយការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាក ៗ ឬការរកកំហុសក្នុងរូបភាព។ ជួនកាលវាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការកត់សម្គាល់ពីព័ត៌មានលម្អិតតូចបំផុតដែលលឿនជាងអ្នកដទៃនោះ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះអ្នកនឹងរកឃើញរូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការមើលរបស់អ្នកផងដែរ។

យើងបានរៀបចំតេស្តនេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនត្រូវការចំណេះដឹងជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ ប៉ុន្តែវានឹងមិនងាយស្រួលទេក្នុងការទទួលបានលទ្ធផល ១០ក្នុងចំណោម ១០។

ក្នុងគំនូរនីមួយៗមានកំហុសឆ្គងមួយ។ តើអ្នកអាចស្វែងរកវាទាំងអស់ដោយមើលរូបភាពនីមួយៗក្នុងមួយនាទីប៉ុណ្ណោះបានដែររឺទេ?

១​  តុផ្ទះបាយមានកំហុសឆ្គងអ្វី?

4716560 13415210 1 0 1534236997 1534237015 1500 1 1534237015 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

២ នាងបានបង្ហាញយើងនៅតារាងប្រតិទិន។​ តើយើងអាចដឹងពីថ្ងៃបរិច្ឆេទរបស់នាងបានដែររឺទេ?

4716460 20478560 321 0 1534300364 1534300370 0 1535434685 0 1535475002 1535475007 720 1 1535475007 728 70937cb1e9 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៣  ខែវស្សា ហើយគ្រប់គ្នានោះយ៉ាងមិចដែរ?

4716360 13420060 3A 0 1534237156 1534237164 1500 1 1534237164 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៤ ការប្រមូលផលស្ត្រប៊េរី

4716260 13421160 4a 0 1534237192 1534237196 1503 1 1534237196 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៥  រូបនេះមានកំហុសឆ្គងអ្វី?

4716160 13425010 5 0 1534237280 1534237294 720 1 1534237294 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៦ ការនេសាទ

4716110 13426710 6a 0 1534237401 1534237414 1500 1 1534237414 728 70937cb1e9 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៧ គ្រឿងផ្សំនៃការចម្អិនមានអ្វីប្លែកទេ?

4716010 13437610 11 0 1534238156 1534238162 1500 1 1534238162 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

៨ ស្រះទឹកនិងសត្វ(មានអ្វីប្លែកពីគេទេ)?

4715910 15037460 18 0 1534491453 1534491461 1100 1 1534491461 728 70937cb1e9 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

 selfie

4715810 13427910 8a 0 1534237477 1534237487 1500 1 1534237487 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

១០  ឯករាជ្យនៅកន្លែងធ្វើការ

4715710 20482410 312 0 1534300662 1534300668 0 1535435095 0 1535475438 1535475442 720 1 1535475442 728 474a2bc3dd 1535608809

ចម្លើយមាននៅខាងក្រោម

ចម្លើយ

១​​  

4716510 13416360 1a 0 1534237023 1534237030 1500 1 1534237030 728 D69019bbff 1535608809

២  ដឹងបាន

4716410 20479160 321 0 1534300364 1534300370 0 15354346852 0 1535475053 1535475068 720 1 1535475068 728 70937cb1e9 1535608809

៣ គ្រប់គ្នាមានឆ័ត្រហើយមានស្រ្តីម្នាក់គឺអត់ឆ័ត្រប៉ុន្តែយើងបានគិតថានាងមានដែលទៅវិញ

4716310 20479310 3 0 1534237175 1534237182 0 1535434790 0 1535475131 1535475142 1500 1 1535475142 728 474a2bc3dd 1535608809

៤​  ផ្លែស្ត្រប៊េរីមិនបានចេញពីដើមស្មៅនោះទេ

4716210 20479810 4 0 1534237206 1534237243 0 1535434863 0 1535475162 1535475179 1500 1 1535475179 728 474a2bc3dd 1535608809

4715660 13425710 5a 0 1534237354 1534237363 720 1 1534237363 728 474a2bc3dd 1535608809

៦   ត្រីមិនមានព្រុយមិចបានទៅ

4716060 20479910 6 0 1534237426 1534237432 0 1535434963 0 1535475204 1535475210 1500 1 1535475210 728 70937cb1e9 1535608809

៧  

4715960 13437510 11a 0 1534238138 1534238146 1500 1 1534238146 728 474a2bc3dd 1535608809

៨   ព្រាបនៅក្នុងចំណោមទានោះ

4715860 20481210 888 0 1534496990 1534496994 0 1535435008 0 1535475245 1535475250 1500 1 1535475250 728 70937cb1e9 1535608809

៩​   ការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់រូបរបស់នាង​គឺខុស

4715760 20482210 8 0 1534237500 1534237511 0 1535435054 0 1535475335 1535475338 1500 1 1535475338 728 474a2bc3dd 1535608809

១០  សៀវភាវឈ្មោះថា The Hound of the Baskervilles បានសរសេរដោយលោក Artur Conan Doyle 

4715610 20483010 312 0 1534300662 1534300668 0 15354350952 0 1535475492 1535475498 720 1 1535475498 728 474a2bc3dd 1535608809

តើអ្នកមានកំហុសប៉ុន្មានដែលអ្នកអាចរកបាននេះ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោមនេះ!

កែប្រែដោយ  kalib9

ប្រភពពី Bright Side