រូបថតទាំង ២៤សន្លឹកដែលបង្ហាញថាធម្មជាតិពិតជាមានអានុភាពបំផុតទៅលើពិភពលោក!

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សយើងបានកាប់ព្រៃឈើចំនួន 7,3 លានហិកតា។ មនុស្សបានបែបនេះធ្វើដូចគ្នានឹងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀត និងទ្រព្យសម្បត្តិនៃផែនដីផងដែរ។ មនុស្សមួយចំនួនមានទម្លាប់ធ្វើទង្វើរមិនល្អដាក់ធម្មជាតិ ដែលទាំងពួកវាទាំងនោះមិនអាចនិយាយអ្វីតបតជាមួយយើងនោះទេ។ ប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាវាអាចវាយប្រហារត្រឡប់មកយើងវិញហើយវាតែងតែវាតែងតែទទួលបានជោគជ័យ។

ខាងក្រោមនេះ Bright Side បានលើកយករូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញថា​ ធម្មជាតិពិតជាមាន កម្លាំង និងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យ ដើម្បីទប់ទល់នឹងមនុស្សទាំងអស់នោះ។

#1

Trees Cocooned In Spiders Webs, An Unexpected Side Effect Of The

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

#18

18

#19

19

#20

20

#21

21

#22

22

#23

23

#24

24