សង្សាត្រឹម១ខែ២ខែខ្ញុំមិនត្រូវការទេ

កុំចូលមកបើ...

•បើមិនច្បាស់លាស់

•បើគិតត្រឹមជាសង្សារ

•បើគ្មានក្ដីស្រលាញ់ពិតប្រាកដ

•បើមិនយកយកចិត្តទុកដាក់

•បើគង់តែទុកខ្ញុំចោល

•បើមិនហ៊ានតស៊ូ

•បើមិនទុកចិត្តគ្នា

ព្រោះខ្ញុំមិនបានត្រូវការក្ដីស្រលាញ់ត្រឹម1ខែ2ខែនោះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការអ្នកច្បាស់លាស់ហើយហ៊ានតស៊ូជាមួយខ្ញុំទៅថ្ងៃមុខទោះដឹងមុនហើយថាមានឧបសគ្គជាច្រើនក៏ដោយ

68661080_519899015421438_7312056086272409600_n

បើត្រឹមជាស្នេហា១ខែ២ខែខ្ញុំមានមិនខ្វះនោះទេ!តែមកពីខ្ញុំចង់បានមនុស្សដែលច្បាស់លាស់មនុស្សដែលស្រលាញ់ខ្ញុំពិតៗអាចកាន់ដៃខ្ញុំដើរទៅមុខមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏មិនបោះបង់ចោលខ្ញុំហើយយល់ពីខ្ញុំ!

ស្រលាញ់ខ្ញុំសូមយកចិត្តយកក្តីស្មោះមកស្រលាញ់ខ្ញុំផងមិនមែនបានស្រលាញ់ត្រឹមតែមាត់ហើយទង្វើគ្មាននោះទេ!

អ្នកមានខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺចិត្តស្មោះនឹងចេះស្រលាញ់ខ្ញុំ។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

68877085_2506208906276613_2643925221093933056_n

68893877_2506209746276529_3493337673408446464_n

68952601_2506208799609957_2996853897965862912_n

69089530_2506208852943285_4189585789446782976_n

69134440_2506209052943265_7559439738596229120_n

69295317_2506209342943236_5423384465994940416_n