និស្សិតអាហារូបករណ៍ជនជាតិខ្មែរនៅថៃកំពុងតែល្បីខ្លាំងទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសដោយសារសមត្ថភាពពិសេសរបស់លោក

និស្សិតជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ ហុង ភារិន អាយុ ២២ឆ្នាំ ដែល មានប្រវត្តិកំសត់ និងតស៊ូ ហើយបានជាប់ជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ រ៉ាឆាផាត់ឆៃយ៉ាភូមិ ប្រទេសថៃ ។

ដោយចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដ៏ទៃគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Super 100 របស់ប្រទេសថៃ ដែលជាកម្មវិធីមួយល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានធ្វើឱ្យបរទេសមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសទៅទៀតគាត់បានធ្វើអោយជនរួមជាតិខ្មែរមានការស្ងើចសរសើរ និងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់។

Thai4

Thai3

Thai2

Thai5

Thai6

ទស្សនាវីដេអូបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់

https://www.facebook.com/MoTaNakPheabCheatKmer/videos/780624602340642/?v=780624602340642