គន្លឹះជោគជ័យពីមហាសេដ្ឋីដែលធ្លាប់គ្មានទីជម្រក

គន្លឹះសំខាន់ទាំង៣ ពីមហាសេដ្ឋីលោក John Paul Dejoria ដែលធ្លាប់គ្មានទីជម្រក៖

១. ត្រៀមខ្លួនទទួលយករាល់ការបដិសេធន៍ទាំងឡាយនិងរៀនពីបរាជ័យរប​ស់អ្នក

104197073 GettyImages 105376227

២. មានផលិតផលឬសេវាកម្មល្អ

151215_real_biz_john_16x9_992

៣. ធ្វើអ្វីដែល​មនុស្សមិនជោគជ័យមិនចង់ធ្វើ

John Paul Dejoria

 

ប្រភព៖ Sobenmagazine