ប្រទេសអូស្រ្តាលីជាទឹកដីដែលសំបូរទៅដោយសត្វដែលគួរឱ្យខ្លាច ហើយនេះគឺជារូបភាពចំនួន ៤០ ដែលបញ្ជាក់ថាវាជាការពិត – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ប្រទេសអូស្រ្តាលីជាទឹកដីដែលសំបូរទៅដោយសត្វដែលគួរឱ្យខ្លាច ហើយនេះគឺជារូបភាពចំនួន ៤០ ដែលបញ្ជាក់ថាវាជាការពិត

ប្រទេសអូស្រ្តាលីមិនមានតែសត្វដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ដូចជាសត្វ Kangaroos និង Koalas ដ៏គួរអោយស្រលាញ់នោះទេ។

ទឹកដីនៃប្រទេសនេះហាក់មានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនៅលើភពផែនដី ហើយត្រូវបានគេហៅទឹកដីនេះថាជា ទឹកដី Land of Nope។ មួយផ្នែកធំនៃប្រទេសនេះមានសត្វសាហាវរស់នៅ ដែលអាចធ្វេីអោយអ្នករត់លឿនជាងសំឡេងរបស់អ្នកទៅទៀត។

ខាងក្រោមនេះជារូបភាពក៏គួរអោយខ្លាចបំផុតនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី។

#1

Australia Scary Animals 01

#2

Australia Scary Animals 02

#3

Australia Scary Animals 03

#4

Australia Scary Animals 04

#5

Australia Scary Animals 05

#6

Australia Scary Animals 06

#7

Australia Scary Animals 07

#8

Australia Scary Animals 08

#9

Australia Scary Animals 09

#10

Australia Scary Animals 10

#11

Australia Scary Animals 11

#12

Australia Scary Animals 12

#13

Australia Scary Animals 13

#14

Australia Scary Animals 14

#15

Australia Scary Animals 15

#16

Australia Scary Animals 16

#17

Australia Scary Animals 17

#18

Australia Scary Animals 18

#19

Australia Scary Animals 19

#20

Australia Scary Animals 20

#21

Australia Scary Animals 21

#22

Australia Scary Animals 22

#23

Australia Scary Animals 23

#24

Australia Scary Animals 24

#25

Australia Scary Animals 25

#26

Australia Scary Animals 26

#27

Australia Scary Animals 27

#28

Australia Scary Animals 28

#29

Australia Scary Animals 29

#30

Australia Scary Animals 30

#31

Australia Scary Animals 31

#32

Australia Scary Animals 32

#33

Australia Scary Animals 33

#34

Australia Scary Animals 34

#35

Australia Scary Animals 35

#36

Australia Scary Animals 36

#37

Australia Scary Animals 37

#38

Australia Scary Animals 38

#39

Australia Scary Animals 39

#40

Australia Scary Animals 40

ប្រភព៖ BoredPanda