នារីម្នាក់បានប្រមូលថ្មហេីយគូររូបភ្នែកលើនោះ ហើយយកវាទៅដាក់កន្លែងដដែលវិញ

នាពេលថ្មីៗនេះជាមួយ Q Bank Gallery នៅ Queenstown, Tasmania ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមគម្រោងនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មដែលប្រមូលបានទៅជាភ្នែកមនុស្សហើយបញ្ជូនវាទៅកន្លែងដេីមវិញ។

Queenstown មានប្រវត្តិរុករករ៉ែយ៉ាងទូលំទូលាយហើយមានថ្មប្លែកៗជាច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមប្រមូល ហើយអ្វីដែលបានចាប់ផ្តើមជាអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបានកើនឡើងទៅក្នុងគំរោងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិសហគមន៍។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ jenniferallnutt.com

#1

Rocks Paint Eyes 01

#2

Rocks Paint Eyes 02

#3

Rocks Paint Eyes 03

#4

Rocks Paint Eyes 04

#5

Rocks Paint Eyes 05

#6

Rocks Paint Eyes 06

#7

Rocks Paint Eyes 07

#8

Rocks Paint Eyes 08

#9

Rocks Paint Eyes 09

#10

Rocks Paint Eyes 10

ប្រភព៖ BoredPanda