មានតែក្មេងជំនាន់៩០ប៉ុណ្ណោះបានយល់អារម្មណ៏ទាំង៥០នេះ

មនុស្សគ្រប់ជំនាន់អាចក្រឡេកមើលទៅយុគសម័យយុវវ័យរបស់ខ្លួនវិញដោយមានការរំជួលចិត្ត ហេីយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អប្រសើរជាងនៅពេលដែលយើងនៅក្មេង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គឺវាមានអ្វីរបស់ជាច្រេីនអំពីជំនាន់របស់យេីង ដែលធ្វើឱ្យយើងពិសេស។

យើងបានធំឡើងនៅក្នុងពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ឧទាហរណ៍យើងកើតមកជាមួយ កាសែត ស៊ីឌីក បន្ទាប់មក យេីងមាន MP3, iTunes និងជាចុងក្រោយ Spotify។ ទាំងអស់នេះគឺនៅក្នុងចន្លោះពីរបីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។

#1

Old Times 01

#2

Old Times 02

#3

Old Times 03

#4

Old Times 04

#5

Old Times 05

#6

Old Times 06

#7

Old Times 07

#8

Old Times 08

#9

Old Times 09

#10

Old Times 10

#11

Old Times 11

#12

Old Times 12

#13

Old Times 13

#14

Old Times 14

#15

Old Times 15

#16

Old Times 16

#17

Old Times 17

#18

Old Times 18

#19

Old Times 19

#20

Old Times 20

#21

Old Times 21

#22

Old Times 22

#23

Old Times 23

#24

Old Times 24

#25

Old Times 25

#26

Old Times 26

#27

Old Times 27

#28

Old Times 28

#29

Old Times 29

#30

Old Times 30

#31

Old Times 31

#32

Old Times 32

#33

Old Times 33

#34

Old Times 34

#35

Old Times 35

#36

Old Times 36

#37

Old Times 37

#38

Old Times 38

#39

Old Times 39

#40

Old Times 40

#41

Old Times 41

#42

Old Times 42

#43

Old Times 43

#44

Old Times 44

#45

Old Times 45

#46

Old Times 46

#47

Old Times 47

#48

Old Times 48

#49

Old Times 49

#50

Old Times 50

ប្រភព៖ BoredPanda