ការចាក់សាក់ពណ៌សទាំង 30 នេះ មើលទៅដូចជា Magic Runes – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ការចាក់សាក់ពណ៌សទាំង 30 នេះ មើលទៅដូចជា Magic Runes

នៅពេលដែលអ្នកគិតអំពីស្នាមសាក់ អ្នកប្រាកដជាស្រមៃឃេីញថាវាត្រូវបានសាក់ចេញជាពណ៌ខ្មៅ ឬពណ៌ខៀវ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មានការចាក់សាក់មួយចំនួនដែលមិនមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីទឹកថ្នាំពណ៌សនោះទេ ហើយមានលក្ខណធម្មជាតិ ដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាព។

ខាងក្រោមនេះ យេីងបានដាក់បញ្ចូលគ្នានៃការចាក់សាក់ពណ៌សនេះ៖​

#1

White Ink Tattoo 01

#2

White Ink Tattoo 02

#3

White Ink Tattoo 03

#4

White Ink Tattoo 04

#5

White Ink Tattoo 05

#6

White Ink Tattoo 06

#7

White Ink Tattoo 07

#8

White Ink Tattoo 08

#9

White Ink Tattoo 09

#10

White Ink Tattoo 10

#11

White Ink Tattoo 11

#12

White Ink Tattoo 12

#13

White Ink Tattoo 13

#14

White Ink Tattoo 14

#15

White Ink Tattoo 15

#16

White Ink Tattoo 16

#17

White Ink Tattoo 17

#18

White Ink Tattoo 18

#19

White Ink Tattoo 19

#20

White Ink Tattoo 20

#21

White Ink Tattoo 21

#22

White Ink Tattoo 22

#23

White Ink Tattoo 23

#24

White Ink Tattoo 24

#25

White Ink Tattoo 25

#26

White Ink Tattoo 26

#27

White Ink Tattoo 27

#28

White Ink Tattoo 28

#29

White Ink Tattoo 29

#30

White Ink Tattoo 30

ប្រភព៖ BoredPanda