សត្វដែលមានខ្លួនអាចមេីលធ្លុះ ចំនួន ៣៦ ដែលយេីងពិបាកនឹងជឿថាមានពិត

សូមពិនិត្យមើលសត្វទាំងនេះអោយជិត។ ហេតុអ្វី? ព្រោះសត្វទាំងនេះមានខ្លួនអាចមេីលធ្លុះពីម្ខាងទៅម្ខាង។ ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសត្វភាគច្រើនដែលបានបង្ហាញនេះ គឺរស់នៅក្នុងសមុទ្រ?

ចម្លើយ គឺនិយាយអំពីការរស់នៅដោយខ្លួនឯង។ ជាការចង្អុលបង្ហាញដោយ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជនជាតិអាមេរិក Sönke Johnsen ថាសត្វសមុទ្រស្ទើរតែទាំងអស់មិនត្រូវបានការពារនោះទេ។

#1

Transparent Animals 01

#2

Transparent Animals 02

#3

Transparent Animals 03

#4

Transparent Animals 04

#5

Transparent Animals 05

#6

Transparent Animals 06

#7

Transparent Animals 07

#8

Transparent Animals 08

#9

Transparent Animals 09

#10

Transparent Animals 10

#11

Transparent Animals 11

#12

Transparent Animals 12

#13

Transparent Animals 13

#14

Transparent Animals 14

#15

Transparent Animals 15

#16

Transparent Animals 16

#17

Transparent Animals 17

#18

Transparent Animals 18

#19

Transparent Animals 19

#20

Transparent Animals 20

#21

Transparent Animals 21

#22

Transparent Animals 22

#23

Transparent Animals 23

#24

Transparent Animals 24

#25

Transparent Animals 25

#26

Transparent Animals 26

#27

Transparent Animals 27

#28

Transparent Animals 28

#29

Transparent Animals 29

#30

Transparent Animals 30

#31

Transparent Animals 31

#32

Transparent Animals 32

#33

Transparent Animals 33

#34

Transparent Animals 34

#35

Transparent Animals 35

#36

Transparent Animals 36

ប្រភព៖ BoredPanda