កំពូលឈ្មោះរបស់ហាងកឺកឺជាភាសាខ្មែរ អានហេីយហួសចិត្ត

មិនថានៅភ្នំពេញ ឬ នៅខេត្តផ្សេងៗនៃប្រទេសយេីង យេីងឃេីញមានហាងរបស់ជនជាតិចិនជាច្រេីនបានបេីកជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងនេះដែរ អ្នកក៏ប្រហែលបានឃេីញមានគេស៊ែរពេញហេ្វបុកចំពោះ ស្លាកយីហោដែលជនជាតិបានសរសេរ អក្សរខ្លះសរសេរខុស រីឯ អក្សរខ្លះទៀត មិនចង់ហ៊ានអាន។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រមូលរូបភាពជាច្រេីនពីក្នុងហ្វេបុកមកអោយដាក់បញ្ចូលគ្នា។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពហួសចិត្តចំពោះឈ្មោះស្លាកយីហោ និង ឈ្មោះមុខម្ហូបដែលបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ។

#1

Chinesse 01

#2

Chinesse 02

#3

Chinesse 03

#4

Chinesse 04

#5

Chinesse 05

#6

Chinesse 06

#7

Chinesse 07

#8

Chinesse 08

#9

Chinesse 09

#10

Chinesse 10

#11

Chinesse 11

#12

Chinesse 12

#13

Chinesse 13

#14

Chinesse 14

#15

Chinesse 15

#16

Chinesse 16

#17

Chinesse 17

#18

Chinesse 18

ប្រភព៖ Facebook