រូបថតអស្ចារ្យចំនួន ៥០ ដែលទទួលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Prestigious Siena International ២០១៨

ពានរង្វាន់ Siena International Photo Awards ឆ្នាំ ២០១៨ បានទទួលការដាក់ស្នើចំនួន ៤៨ ០០០ ពីអ្នកថតរូបឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៥៦ ហើយចៅក្រមពិតជាពិបាកខ្លាំងក្នុងការសម្រេចចិត្តរកអ្នកឈ្នះ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រូបភាពល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវបានសម្រេចចិត្តហើយៗ ដូចឆ្នាំ ២០១៧ និង ២០១៦ រូបភាពអស្ចារ្យៗរបស់ពួកគេដែលអាចបង្ហាញថាតើពិភពលោកយេីងមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងយ៉ាងណា។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំការប្រកួតប្រជែងនេះគឺដាក់វិញ្ញាសាច្បាស់លាស់មួយ។ សំរាប់ពេលនេះវាមានចំណងជើងថា Splash of Colors ដោយស្វែងរកសមាសភាពពណ៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ sipacontest.com

#1 El Calbuco, Chile

Siena Photo Adward 01

#2 Sharing Emotion

Siena Photo Adward 02

#3 The Twins' Gymnastics Dream, China

Siena Photo Adward 03

#4 Cosmic Wildflowers, Brazil

Siena Photo Adward 04

#5 Rhino Silhouette, Kenya

Siena Photo Adward 05

#6 Underwater View Of The Winter Lofoten

Siena Photo Adward 06

#7 Nemo In The House

Siena Photo Adward 07

#8 Beyond Pink, USA

Siena Photo Adward 08

#9 Toy Houses, Russia

Siena Photo Adward 09

#10 The Wave, Antarctica Waters

Siena Photo Adward 10

#11 Camels In The Desert, Mongolia

Siena Photo Adward 11

#12 Run!

Siena Photo Adward 12

#13 Love On The Rocks

Siena Photo Adward 13

#14 Joana, Dancer At The Tropicana, Sat With Her Grandmother, Cuba

Siena Photo Adward 14

#15 Jump, Canada

Siena Photo Adward 15

#16 Break, Indonesia

Siena Photo Adward 16

#17 Mind The Gap, Antarctica

Siena Photo Adward 17

#18 The Road Of Fortune, Vietnam

Siena Photo Adward 18

#19 Battle Victim, Bangladesh

Siena Photo Adward 19

#20 Killer Whale In Polar Night, Norway

Siena Photo Adward 20

#21 Little Nenets Nedko, Russia

Siena Photo Adward 21

#22 The Beakful Of The Hoopoe, Italy

Siena Photo Adward 22

#23 Flying On The Beach, The Netherlands

Siena Photo Adward 23

#24 Share

Siena Photo Adward 24

#25 Drink, China

Siena Photo Adward 25

#26 Duel In The Snow

Siena Photo Adward 26

#27 Kid With Hand Crafts, Ethiopia

Siena Photo Adward 27

#28 Kitten

Siena Photo Adward 28

#29 Floating Market, Indonesia

Siena Photo Adward 29

#30 Travelers, Antarctica

Siena Photo Adward 30

#31 Polar Trout, Norway

Siena Photo Adward 31

#32 Giochi In Verde

Siena Photo Adward 32

#33 Migration, Saudi Arabia

Siena Photo Adward 33

#34 Cold At Surface, Norway

Siena Photo Adward 34

#35 Facing Reality, Pleneau Island, Antarctic Peninsula

Siena Photo Adward 35

#36 Flying Fishing Nest, China

Siena Photo Adward 36

#37 Redyk, Poland

Siena Photo Adward 37

#38 Vulture And Jackal

Siena Photo Adward 38

#39 The Window, Costa Rica

Siena Photo Adward 39

#40 Unity, Bangladesh

Siena Photo Adward 40

#41 Smoking An Old Woman

Siena Photo Adward 41

#42 Snowy Ballerina

Siena Photo Adward 42

#43 School Of Barracuda

Siena Photo Adward 43

#44 The Great Eclipse, USA

Siena Photo Adward 44

#45 Ouch, It Is Cold

Siena Photo Adward 45

#46 A Giant In The Dark, Botswana

Siena Photo Adward 46

#47 Game Of Colors, India

Siena Photo Adward 47

#48 Exhalation

Siena Photo Adward 48

#49 Leap Of Leopards

Siena Photo Adward 49

#50 Sperm Whale Herd, Sri Lanka

Siena Photo Adward 50

ប្រភព៖ BoredPanda