នេះបានចំជាអ្នកជំនាញមែន! ក្រោយរូបភាពស្អាតៗសុទ្ធតែជាការលះបង់របស់ជាងថត និងតារាម៉ូឌែល

បរទេស៖ ​ការថតរូបគឺជាសិល្បៈមួយ ​ដែលទាមទារ  Photographer  ដែលមានជំនាញខ្ពស់នៅក្នុងការប្រើកាមេរ៉ា  ការសារ៉េពន្លឺ ​ជាពិសេសត្រូវមានការច្នៃប្រតិដ្ឋខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានរូបភាពស្អាតៗ ​និងប្លែកៗគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍។

យើងប្រាកដជាបានដឹងថាហើយថា ​ការថតរូបមួយៗវាមិនងាយនៅះទេ ​នោះរូបមួយៗប្រាកដជាអ្នកថតត្រូវលពបង់ចំតិតចំតូង ​ឱនក្បាល ​ដេកដី ​ឬឡើងដើមឈើជាដើមដើម្បីទទួលបានប្លង់ជាទិគាប់ចិត្ត  តែអ្នកគ្រាន់តែដឹងមិនច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះ។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមក្រឡេកមកមើលរូបភាពក្រោយឆាកនៃការថតរូបទាំងអស់គ្នា ​ថាតើអ្នកជំនាញថតត្រូវលះបង់ខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះ ​ិងមានការច្នៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានរូបភាពស្អាតទាំងនេះ៖

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218b08cdf8__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218b89fb99__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218b245c40__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218b460e43__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218b6945a7__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218ba9a0b9__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218bc7c5f7__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218be97fc3__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218c2a9051__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218c09d795__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218c69e9d7__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218c499777__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218ca5fa02__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218cc88c28__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218ce9dc03__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218d0a02db__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218d6a2e53__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218d29bd62__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218d49b5de__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218d893d9e__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218da9e215__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218dc9b0bb__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218dea3a14__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218e8a3184__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218e27f2ed__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218e47d7af__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218e099697__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218e691178__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218eaa1131__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218ec9e94c__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218ee89f42__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218f4a2a9e__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218f6a892f__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218f89d8ca__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218f0960e9__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218f299924__880

American Photographer Shows That It Doesnt Take Much Luxury To Turn A Simple Photograph Into A Work Of Art 5d7218fa9edec__880