រូបថត១៥សន្លឹកដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកគិតឡេីងវិញអំពីការហែលទឹកសមុទ្រនៅឆ្ងាយៗ និងជ្រៅៗ

មុនពេលអ្នកចេញដំណើរទៅហែលទឹកសមុទ្រឬទន្លេជាមួយមិត្តភក្តិអ្នកប្រហែលជាអ្នកគួរតែមើលរឿងសិននេះ។ នេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចំនួន១៥ ដែលអាចជួបប្រទះក្នុងទឹកជ្រៅៗ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន និងប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច។

#1

Swimming 01

#2

Swimming 02

#3

Swimming 03

#4

Swimming 04

#5

Swimming 05

#6

Swimming 06

#7

Swimming 07

#8

Swimming 08

#9

Swimming 09

#10

Swimming 10

#11

Swimming 11

#12

Swimming 12

#13

Swimming 13

#14

Swimming 14

#15

Swimming 15

ប្រភព៖ brightside.me