ត្លុកកំប្លែងណាស់មែនឬទេ?

មនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តត្លុកមែនឬទេ? ពួកគេគួរឱ្យអស់សំណើច ចង់ឱប និងគួរឱ្យស្រឡាញ់ណាស់ ...

តោះចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នា...ហើយឆ្លើយសំនួរខាងលើថាតើ៖ ត្លុកកំប្លែងណាស់មែនឬទេ?

Scary Creepy Clowns1_pic 1

Scary Creepy Clowns1_pic 2

Scary Creepy Clowns1_pic 3

Scary Creepy Clowns1_pic 4

Scary Creepy Clowns1_pic 6

Scary Creepy Clowns1_pic 7

Scary Creepy Clowns1_pic 8

Scary Creepy Clowns1_pic 10

Scary Creepy Clowns1_pic 11

Scary Creepy Clowns1_pic 12

Scary Creepy Clowns1_pic 14

Scary Creepy Clowns1_pic 15

Scary Creepy Clowns1_pic 16

Scary Creepy Clowns1_pic 18

Scary Creepy Clowns1_pic 19

Scary Creepy Clowns1_pic 20

Scary Creepy Clowns1_pic 22

Scary Creepy Clowns1_pic 23

Scary Creepy Clowns1_pic 24

Scary Creepy Clowns1_pic 25

Scary Creepy Clowns1_pic 26

Scary Creepy Clowns1_pic 28

ប្រភព៖ https://www.sadanduseless.com/coulrophobia/