ស្រមោលទាំង៣០នេះអាចធ្វេីអោយឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល អ្នកនឹងមេីលម្តងហេីយមេីលម្តងទៀត – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ស្រមោលទាំង៣០នេះអាចធ្វេីអោយឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល អ្នកនឹងមេីលម្តងហេីយមេីលម្តងទៀត

ស្រមោលទាំងនេះមិនបានធ្វេីអោយ Photoshop អ្វីនោះទេ វាជាពិតដែលគេថតបាន។ ខ្លះមេីលទៅស្រស់ស្អាតណាស់ ខ្លះទៀតមេីលចង់ច្រឡំ រីឯងខ្លះទៀតអាចបំភាន់ភ្លែកយេីងបានប្រសិនបេី យេីងថតមិនពេញលេញ។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រមូលរូបភាពច្រេីននៃស្រមោលដែលមេីលទៅគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល៖

#1

Shadows 01

#2

Shadows 02

#3

Shadows 03

#4

Shadows 04

#5

Shadows 05

#6

Shadows 06

#7

Shadows 07

#8

Shadows 08

#9

Shadows 09

#10

Shadows 10

#11

Shadows 11

#12

Shadows 12

#13

Shadows 13

#14

Shadows 14

#15

Shadows 15

#16

Shadows 16

#17

Shadows 17

#18

Shadows 18

#19

Shadows 19

#20

Shadows 20

#21

Shadows 21

#22

Shadows 22

#23

Shadows 23

#24

Shadows 24

#25

Shadows 25

#26

Shadows 26

#27

Shadows 27

#28

Shadows 28

#29

Shadows 29

#30

Shadows 30

ប្រភព៖ BoredPanda