តោះ! មកមើលពស់ដែលមានពណ៌ចម្រុះដ៏គួរឲ្យស្រលាញ់ទាំងអស់គ្នា

សត្វពស់ត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងថ្នាក់ល្មូន ហើយវាគឺជាប្រភេទសត្វដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាសាហាវ និងគួរឲ្យខ្លាច។​ នោះប្រហែលជាដោយសារតែរូបរាង ស្រកា និងជាពិសេសគឺពិសរបស់វាហើយ។ ប៉ុន្តែ សត្វពស់ទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានពិសដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះទេ។ សត្វពស់មានច្រើនប្រភេទណាស់នៅលើផែនដីដែលមានរូបរាង ទំហំ និងពណ៌សម្បុរផ្សេងៗគ្នាទៅតាមតំបន់ដែលវារស់នៅ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសត្វពស់មួយចំនួនដែលមើលទៅមានពណ៌ចម្រុះដ៏គួរឲ្យស្រលាញ់ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវាគ្មានពិសនោះទេ៖

 

Snake1

 

Snake2

Source: latinalista.com Source: steemit.com

 

Snake3

Source: flickr.com Source: flickr.com

 

Snake4

Source: Mother Nature Network

 

Snake5

Source: en.wikipedia.org

 

Snake6

Source: pinterest.com

 

S7

Source: Elite Readers

 

S8

Source: pinterest.com

 

Snak9

Source: tinycards.duolingo.com

 

S10

Source: okd2.com

 

S11

Source: Owlcation

 

S12

Source: commons.wikimedia.org

 

S13

Source: charismaticplanet.com

 

S15

Source: ThoughtCo

 

 

Source: familyhandyman.com

S16

 

Source: reddit.com

S17

Source: calphotos.berkeley.edu

 

S18

Source: ectotherms.net

 

S19

Source: ectotherms.net

 

S20

Source: The Venom Interviews

 

S22

Source: 10 Most Today

 

S23

Source: Reptile Gardens

 

S24

Source: nature.mdc.mo.gov

 

S25

Source: Illinois DNR - Illinois.gov

 

S26

Source: reddit.com

 

Compiled by: Serpent

Edited by: Geo & Rey

Cited by: happylearnnews.com

Source: Google