រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ ២០ សន្លឹកដែលប្លែកបំផុត ពិបាករកមាននៅកម្ពុជា

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាធម្មតាគឺជាអ្វីមួយដែលកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះនឹងស្រឡាញ់រក្សាទុក ពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។ គូស្វាមីភរិយាជារឿយៗ ចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដើម្បីទទួលបានអ្នកថតរូបនិងទីកន្លែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ហើយជាទូទៅគឺយកចិត្តទុកដាក់លើរូបភាពជាផ្លូវការបំផុត ។

ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ គូស្វាមីភរិយាខាងក្រោមសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងភ្លែកៗ សប្បាយបន្តិចៗ ជាមួយរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ ហើយជាលទ្ធផលគឺពិតជាគួរឱ្យចង់សើចណាស់។

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.27.10 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី២៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.27.24 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៣៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.27.36 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៤៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.27.50 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៥៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.28.02 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៦៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.28.17 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៧៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.28.28 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៨៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.28.40 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី៩៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.28.55 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១០៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.29.08 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១១៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.29.20 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១២៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.31.11 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៣៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.31.00 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៤៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.30.49 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៥៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.30.37 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៦៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.30.26 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៧៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.30.14 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៨៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.30.04 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី១៩៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.29.45 PM

រូបភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី២០៖

Screen Shot 2020 01 11 At 12.29.33 PM

ប្រភព៖www.liveabout.com