សើចបំបាត់ទុក! ពូកែឆ្លងថ្នល់អត់បាន ធ្វើចឹងម្តងមើល!

ការឆ្លងថ្នល់នៅក្នុងទីក្រុងពិតជាពិបាក ជាពិសេសអ្នកដែលទើបឡើងមកពីខេត្តថ្មីៗ ដោយសារតែក្នុងទីក្រុង គឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច និងមមាញឹកហើយមានម៉ូតូឡានធ្វើដំណើរទៅមកច្រើន។​

Road 1

Road 2

ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងដោយការមានការពិបាកក្នុងការឆ្លងថ្នល់ខ្លាំងពេកបុរស ម្នាក់បានប្រើវិធីពិសេសមួយដែលអាចឆ្លងថ្នល់បានយ៉ាងងាយហើយមានអ្នកឈប់ជួយជូនឆ្លងកាត់ទៀតផង។

Road 3

ទស្សនាវិធីរបស់គាត់អ្នកអស់គ្នា៖

 

https://www.facebook.com/Tokkae.Love/videos/2486650044726680/

ដោយ Geo