តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ?

សត្វឆ្មាដ៏ធំសម្បើមមួយនេះ កំពុងរង់ចាំ Andrey Scherbak ដែលជាប្រធានច្នៃប្រឌិតជនជាតិរុស្ស៊ី នៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជា៖ ពួកគេលោត ប្រលែងលេងជាមួយដី លេងកីឡា ដេក ឈរនៅក្បែរគាត់ មើលពីលើ មើលពីក្រោមមើលពីក្រោមជ្រុងផ្សេងៗ ហើយថែមទាំងទៅហាងទំនិញជាមួយគាត់ផងដែរ។​

តោះទៅមើលរូបភាពសត្វឆ្មាដ៏ធំសម្បើម cute cute ទាំង 22 មួយនេះ តើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះជាមួយលោក Andrey៖

រូបភាពទី១៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_22

រូបភាពទី២៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_1

រូបភាពទី៣៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_2

រូបភាពទី៤៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_3

រូបភាពទី៥៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_4

រូបភាពទី៦៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_5

រូបភាពទី៧៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_6

រូបភាពទី៨៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_7

រូបភាពទី៩៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_8

រូបភាពទី១០៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_9

រូបភាពទី១១៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_10

រូបភាពទី១២៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_11

រូបភាពទី១៣៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_12

រូបភាពទី១៤៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_13

រូបភាពទី១៥៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_14

រូបភាពទី១៦៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_15

រូបភាពទី១៧៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_16

រូបភាពទី១៨៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_17

រូបភាពទី១៩៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_18

រូបភាពទី២០៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_19

រូបភាពទី២១៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_20

រូបភាពទី២២៖

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយសត្វឆ្មាដ៏ធំមួយនេះ_21

ប្រភព៖ https://www.eatliver.com/huge-kittens/