យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ? – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត ប្លែកៗ | Pelklas

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ?

លោក Edi Okoro ចង់ធ្វើរឿងភ្លែកៗខ្លះៗ មុនពេលសុំមិត្តស្រីរបស់គាត់រៀបការ។ គាត់បានថតរូប Selfie ជាមួយចិញ្ចៀនសុំមិត្តស្រីរៀបការ កញ្ញា Cally ដោយកាន់ចិញ្ចៀនខណៈនាងមិនបានដឹងអ្វីទើលតែសោះ!

ហើយបន្ទាប់មក លោក Edi បានយករូបថតទាំងនេះបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុក ផ្អើលព្រោងព្រៀត។

 

តើវិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធឬទេ បើសិនបងៗចង់សុំមិត្តស្រីរបស់បងរៀបការ?

រូបភាពទី១៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_14

រូបភាពទី២៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_15

រូបភាពទី៣៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_16

រូបភាពទី៤៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_17

រូបភាពទី៥៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_1

រូបភាពទី៦៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_2

រូបភាពទី៧៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_3

រូបភាពទី៨៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_4

រូបភាពទី៩៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_5

រូបភាពទី១០៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_6

រូបភាពទី១១៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_7

រូបភាពទី១២៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_8

រូបភាពទី១៣៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_9

រូបភាពទី១៤៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_10

រូបភាពទី១៥៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_11

រូបភាពទី១៦៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_12

រូបភាពទី១៧៖

យី…ថ្លើមធំណាស់! បងៗណាហ៊ាន ដូចមិត្តប្រុសម្នាក់នេះ_13

ប្រភព៖ http://nedhardy.com/2019/09/04/boyfrined-takes-photos-of-engagement-ring-in-front-of-girlfriend-without-her-noticing/