នារីម្នាក់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោករយៈពេលមួយឆ្នាំ ដើម្បីថតយករូបភាពមនុស្សកំពុង…

កាលពីមួយឆ្នាំមុន មាននារីម្នាក់បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក។ នាងបានទៅទស្សនាប្រទេសចំនួន ២៨ ហើយបានថតរូបមនុស្សកំពុងហាត់យូហ្គានៅកន្លែងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើន។

តាមរយៈគំរោងរបស់នាង នាងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាជនមកពីទីក្រុងធំៗមួយចំនួន ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះរបៀប និងការហាត់យូហ្គា។ យូហ្គា គឺជាលំហាត់ប្រាណមួយរបស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងកន្លែងអូ៊អរមួយ ប៉ុន្តែពួកគេអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និងស្មារតីអោយរក្សាបាននូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ សុខដុម និងសុភមង្គល។ អ្វីដែលនៅជុំវិញអ្នកមិនសំខាន់ទេ។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺជារបៀបដែលអ្នកមើលទៅអ្វីៗនៅជុំវិញអ្នកនោះ។

គម្រោងដែលត្រូវបានគេហៅថា​ “ យូហ្គា និងទីក្រុង ” បានរួមបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈ វិញ្ញាណនិងកាយសម្បទាផងដែរ។ វាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្លាំង និងថាមពលរបស់មនុស្សម្នាក់។ ភាពខ្លាំងដើម្បីជំនះទុក្ខលំបាក និងរកតុល្យភាពនៅក្នុងបរិយាកាស។ យូហ្គា  គឺជាវិធីមួយដើម្បីស្វែងរកភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយខ្លួនឯង និងមានភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្លួនប្រាណ និងវិញ្ញាណ។

#1 Santiago, Chile

1

#2 Tokyo, Japan

2

#3 Paris, France

3

#4 Melbourne, Australia

4

#5 Los Angeles, USA

5

#6 Bali, Indonesia

6

#7 Singapore, Singapore

7

#8 Melbourne, Australia

8

#9 Santiago, Chile

9

#10 Maldives

10

#11 New York, USA

11

#12 New York, USA

12

#13 Los Angeles, USA

13

#14 Los Angeles, USA

14

#15 New York, USA

15

#16 Moscow, Russia

16

#17 Nice, France

17

#18 Los Angeles, USA

18

#19 Los Angeles, USA

19

#20 Singapore, Singapore

20

#21 Moscow, Russia

21

#22 Los Angeles, USA

22

#23 New York, USA

23

#24 Singapore, Singapore

24

#25 New York, USA

25

#26 Los Angeles, USA

26

#27 Moscow, Russia

27

#28 Marseille, France

28

#29 Chiang Mai, Thailand

29

#30 Maldives

30

#31 Barcelona, Spain

31

#32 Rome, Italy

32

#33 Barcelona, Spain

33

#34 Los Angeles, USA

34

#35 New York, USA

35

#36 Melbourne, Australia

36

#37 Barcelona, Spain

37

#38 Moscow, Russia

38

#39 Moscow, Russia

39

#40 New York, USA

40

#41 Los Angeles, USA

41

#42 New York, USA

42

#43 Marseille, France

43

#44 New York, USA

44

#45 New York, USA

45

#46 Maldives

46

#47 Paris, France

47

#48 Miami, USA

48

#49 Los Angeles, USA

49

#50 Seul, South Korea

50

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bored Panda