ផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតទាំង ១៤ នៅលេីពិភពលោក

បេីមាននរណាម្នាក់ដែលបានជិះលេីផ្លូវទាំងនេះដឹងតែព្រលឹងចុងសក់ម៉ង់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកំសាន្តនេះមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយផ្លូវល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានសាងសង់នៅរយៈកំពស់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនៅលើអន្លង់ជ្រៅ ឬ ខាងលើទឹក ឬ នៅពីក្រោមទឹក។

យើងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមេីលការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់ នៃផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោក៖

#1 Guoliang Tunnel, China

Dangerous Roads 01

#2 Maeklong Railway Market, Thailand

Dangerous Roads 02

#3 Yungas Road, Bolivia

Dangerous Roads 03

#4 Eyre Highway, Australia

Dangerous Roads 04

#5 The "Nose of the Devil" Railway, Ecuador

Dangerous Roads 05

#6 Pamban Railway Bridge, India

Dangerous Roads 06

#7 Karakoram Highway, Pakistan — China

Dangerous Roads 07

#8 Passage du Gois, France

Dangerous Roads 08

#9 Leh-Manali Highway, India

Dangerous Roads 09

#10 Tianmen Mountain Road, China

Dangerous Roads 10

#11 Road through Salar de Uyuni, Bolivia

Dangerous Roads 11

#12 Road through Skippers Canyon, New Zealand

Dangerous Roads 12

#13 The James W. Dalton Highway, Alaska, USA

Dangerous Roads 13

#14 "Train to the Clouds," Argentina

Dangerous Roads 14

ប្រភព៖​ BRIGHT SIDE