សត្វឆ្មាចំនួន ៤៨ ក្បាលធ្វេីខ្លួនដូចជាស្រីស្អាត

ឆ្មាជាសត្វដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់មួយ វាចូលចិត្តធ្វេីក្រមិចក្រមេីមគួរអោយស្រលាញ់ ជាពិសេសសកម្មភាពរបស់វាប្លែកៗ។

ខាងក្រោមនេះគឺរូបឆ្មាដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់ជាច្រេីន វាចេះបញ្ចេញស្តាយឡូយៗ មិនចាញ់ដារាប៉ុន្មានទេ តែមេីលយូរៗទៅគួរអោយសំណេីចណាស់។

រូបទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលមកដោយ៖ catsthatlooklikepinupgirls.tumblr.com

#1

Cats Vintage 01

#2

Cats Vintage 02

#3

Cats Vintage 03

#4

Cats Vintage 04

#5

Cats Vintage 05

#6

Cats Vintage 06

#7

Cats Vintage 07

#8

Cats Vintage 08

#9

Cats Vintage 09

#10

Cats Vintage 10

#11

Cats Vintage 11

#12

Cats Vintage 12

#13

Cats Vintage 13

#14

Cats Vintage 14

#15

Cats Vintage 15

#16

Cats Vintage 16

#17

Cats Vintage 17

#18

Cats Vintage 18

#19

Cats Vintage 19

#20

Cats Vintage 20

#21

Cats Vintage 21

#22

Cats Vintage 22

#23

Cats Vintage 23

#24

Cats Vintage 24

#25

Cats Vintage 25

#26

Cats Vintage 26

#27

Cats Vintage 27

#28

Cats Vintage 28

#29

Cats Vintage 29

#30

Cats Vintage 30

#31

Cats Vintage 31

#32

Cats Vintage 32

#33

Cats Vintage 33

#34

Cats Vintage 34

#35

Cats Vintage 35

#36

Cats Vintage 36

#37

Cats Vintage 37

#38

Cats Vintage 38

#39

Cats Vintage 39

#40

Cats Vintage 40

#41

Cats Vintage 41

#42

Cats Vintage 42

#43

Cats Vintage 43

#44

Cats Vintage 44

#45

Cats Vintage 45

#46

Cats Vintage 46

#47

Cats Vintage 47

#48

Cats Vintage 48

ប្រភព៖ BoredPanda