ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបានបង្ហោះ ២៥ រូបភាព នៃការរចនាផ្ទះដ៏អាក្រក់បំផុតដែលនាងបានជួប – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យបានបង្ហោះ ២៥ រូបភាព នៃការរចនាផ្ទះដ៏អាក្រក់បំផុតដែលនាងបានជួប

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ គឺជាមនុស្សដែលបានចូលមេីលផ្ទះបែបផ្សេងៗជាច្រេីន។ ពួកគេបានស្គាល់ផ្ទះគ្រប់បែប និងទំហំចាប់ពីតូចទៅវិមាន រួមជាមួយជម្រើសស្ថាបត្យកម្មគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រេីន។ ដូចគ្នានឹងម៉ូដដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអាចដឹងថាសមឬមិនសម ប៉ុន្តែក៏មានការរចនាម៉ូដមួយចំនួនដែលមេីលទៅដូចឆ្កួតអញ្ចឹង វាមិនទំនងទាន់តែសោះ ហើយភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនេះខឹងជាងគេ។

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ Venessa Van Winkle ចង់បង្ហាញផ្ទះចម្លែកៗ និងការរចនាម៉ូតដ៏អាក្រក់ៗបំផុតដែលនាងបានជួបនៅក្នុងការងាររបស់គាត់។

#1

Worst Home Designs Photos 1

#2

Worst Home Designs Photos 2

#3

Worst Home Designs Photos 3

#4

Worst Home Designs Photos 4

#5

Worst Home Designs Photos 5

#6

Worst Home Designs Photos 6

#7

Worst Home Designs Photos 7

#8

Worst Home Designs Photos 8

#9

Worst Home Designs Photos 9

#10

Worst Home Designs Photos 10

#11

Worst Home Designs Photos 11

#12

Worst Home Designs Photos 12

#13

Worst Home Designs Photos 13

#14

Worst Home Designs Photos 14

#15

Worst Home Designs Photos 15

#16

Worst Home Designs Photos 16

#17

Worst Home Designs Photos 17

#18

Worst Home Designs Photos 18

#19

Worst Home Designs Photos 19

#20

Worst Home Designs Photos 20

#21

Worst Home Designs Photos 21

#22

Worst Home Designs Photos 22

#23

Worst Home Designs Photos 23

#24

Worst Home Designs Photos 24

#25

Worst Home Designs Photos 25

ប្រភព៖ BoredPanda