រូបសាក់លេីត្រចៀកទាំងនេះ ៥១ នេះ មេីលទៅស្អាតណាស់ អាចធ្វេីឱ្យអ្នកចង់បាន១ដែរ

រូបសាក់បែបនេះកំពុងល្បីខ្លាំងនៅក្នុង Instagram បេីយេីងមេីលទៅ គឺថាស្អាតមែនទែន។ ពួកគេប្រហែលលែងពាក់ក្រវិលទៀតហេីយ គឺគេជំនួសដោយរូបសាក់វិញ។

ការសាក់នេះ គឺនៅផ្នែកខាងក្រៅកោងស្តើងនៃត្រចៀកយេីង ហើយឥឡូវនេះមនុស្សម្នាកំពុងចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងជាមួយនឹងការរចនាដោយទឹកថ្នាំក្រាស់។

រូបសាក់ទាំងនោះមានដូចជា ផ្កា ឬ បន្ទាត់តូចៗ និង មានរូបផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ popsugar | elleuk

#1

Ear Tattoos 01

#2

Ear Tattoos 02

#3

Ear Tattoos 03

#4

Ear Tattoos 04

#5

Ear Tattoos 05

#6

Ear Tattoos 06

#7

Ear Tattoos 07

#8

Ear Tattoos 08

#9

Ear Tattoos 09

#10

Ear Tattoos 10

#11

Ear Tattoos 11

#12

Ear Tattoos 12

#13

Ear Tattoos 13

#14

Ear Tattoos 14

#15

Ear Tattoos 15

#16

Ear Tattoos 16

#17

Ear Tattoos 17

#18

Ear Tattoos 18

#19

Ear Tattoos 19

#20

Ear Tattoos 20

#21

Ear Tattoos 21

#22

Ear Tattoos 22

#23

Ear Tattoos 23

#24

Ear Tattoos 24

#25

Ear Tattoos 25

#26

Ear Tattoos 26

#27

Ear Tattoos 27

#28

Ear Tattoos 28

#29

Ear Tattoos 29

#30

Ear Tattoos 30

#31

Ear Tattoos 31

#32

Ear Tattoos 32

#33

Ear Tattoos 33

#34

Ear Tattoos 34

#35

Ear Tattoos 35

#36

Ear Tattoos 36

#37

Ear Tattoos 37

#38

Ear Tattoos 38

#39

Ear Tattoos 39

#40

Ear Tattoos 40

#41

Ear Tattoos 41

#42

Ear Tattoos 42

#43

Ear Tattoos 43

#44

Ear Tattoos 44

#45

Ear Tattoos 45

#46

Ear Tattoos 46

#47

Ear Tattoos 47

#48

Ear Tattoos 48

#49

Ear Tattoos 49

#50

Ear Tattoos 50

#51

Ear Tattoos 51

ប្រភព៖ BoredPanda