វិចិត្រករកែរូបពិតជាមួយសត្វចិញ្ចឹមទៅជាតួអង្គគំនូរជីវចលបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

វិចិត្រករជនជាតិអាមេរិក Robert DeJesus បន្តកែឆ្នៃរូបថតរបស់មនុស្សម្នាជាច្រេីនទៅជារូបតុក្កតា។

គាត់ច្រេីនតែផ្លាស់ប្តូរមនុស្សពីរបីនាក់រួមជាមួយសត្វចិញ្ចឹមជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ ជាលិទ្ធផលគឺត្រូវបានគេសរសេីរមិនដាច់ពីមាត់។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Facebook | DeviantArt

#1

Cartoons 01

#2

Cartoons 02

#3

Cartoons 03

#4

Cartoons 04

#5

Cartoons 05

#6

Cartoons 06

#7

Cartoons 07

#8

Cartoons 08

#9

Cartoons 09

#10

Cartoons 10

#11

Cartoons 11

#12

Cartoons 12

#13

Cartoons 13

#14

Cartoons 15

#15

Cartoons 16

#16

Cartoons 17

#17

Cartoons 18

#18

Cartoons 19

#19

Cartoons 20

#20

Cartoons 21

#21

Cartoons 22

#22

Cartoons 23

#23

Cartoons 24

#24

Cartoons 25

#25

Cartoons 26

#26

Cartoons 27

#27

Cartoons 28

#28

Cartoons 29

#29

Cartoons 30

#30

Cartoons 31

#31

Cartoons 32

#32

Cartoons 33

#33

Cartoons 34

#34

Cartoons 35

#35

Cartoons 36

ប្រភព៖ BoredPanda