ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី?

វាពិតជាគ្មានអ្វីចម្លែកទេ ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថា WOW ពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់រូបភាពទាំងនេះ។

អ្នកសាកស្រមៃមើលថាតើ បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី?

ទាញឲ្យត្រូវបងៗ តាមរយៈមើលរូបភាពខាងក្រោម៖

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_20

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_21

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_1

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_2

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_3

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_4

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_5

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_6

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_7

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_8

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_9

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_10

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_11

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_12

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_13

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_14

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_15

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_16

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_17

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_18

ទាយមើលបងប្អូន បើ “សត្វឆ្កែ” + “សត្វចាប” = តើនឹងក្លាយជាសត្វអ្វី_19

 

ប្រភព៖ https://www.sadanduseless.com/dirds-funny/