ស្នាមសាក់ខាងក្រោយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ចំនួន ៣០ ដែលជាស្នាដៃបង្កប់អត្ថន័យផ្សេងៗរបស់ម្ចាស់សាក់

បើយើងក្រលេកមើលសិល្បៈនៃការចាក់សាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ន យើងនឹងសង្កេតឃើញថាការសាក់រូបនៅលើដងខ្លួនភាគច្រើនមិនមែនជាការជ្រើសតាមសៀវភៅ កាតាឡុកនោះទេ ពោលគឺវាសុទ្ធតែជាការបិទបាំងនៅស្លាកស្នាម និងបង្កប់អត្ថន័យផ្សេងៗរបស់ម្ចាស់សាក់ទាំងនោះ។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងនឹងលើកយករូបសាក់ទាំង៣០ដែលបង្កប់ហេតុផលផ្សេងៗពីគ្នាមកបង្ហាញអ្នកឲ្យឃើញនិងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការចាក់សាក់។

បន្ទាប់ពីអានអត្ថបទនេះចប់អ្នកនឹងយល់ថា ស្លាកស្នាមលើរាងកាយលែងជាបញ្ហាសម្រស់យើងទៀតហើយ។

លម្អិតបន្ថែមទៀត៖ best palm tattoosclever matching tattoos, and epic leg tattoos.

#1 One More Session For Touch-Ups And Highlights

1

#2 Back Piece

2

#3 Incredible Back Tattoo

3

#4 Freehand Back Piece

4

#5 Amazing Piece Of Art

5

#6 Floral Composition, Done In 2 Sessions

6

#7 Total Of 14/15 Hours Of Work

7

#8 Nautical Back Tattoo

8

#9 Amazing 3D Back Tattoo

Full Back Tattoo Ideas 93 5d77883820d3c__700

#10 Amazing Back Ink

10

#11 Beautiful Full Back Tattoo

11

#12 After 3 Years Of Pain, Patience, Expenses, Travels, Hard Work Finally We Did It! Thanks To My Client For All These Years

12

#13 I Had Such An Honor To Make This Piece

13

#14 Cat-Fish Back Piece

14

#15 Chinese Tattoo Design

15

#16 Stunning Dot Work

16

#17 Really Impressive Work

17

#18 Cute Dots

18

#19 Impressive Detailed Full Back Tattoo

19

#20 Book Illustrations Coming Live In This Back Piece

20

#21 Full Back Line Art Tattoo

21

#22 Back Ink Masterpiece

22

#23 Deer And Magnolia Flowers. Done In Two Sessions

23

#24 Grim Full Back Piece

24

#25 Beautiful Back Tattoo

25

#26 Detailed Back Piece

26

#27 Amazing Back Piece

27

#28 Impressive Rose Tattoo

28

#29 Elegant Line Art On Back

29

#30 Gorilla Baby

30

ប្រភព៖ boredpanda