អត់សេីចអត់យកលុយទេ! ជាមួយ៥៨រូបភាពនៃសកម្មភាពរបស់សត្វទាំងនេះ

សត្វជាញឹកញាប់មានសភាវគតិ និងការដឹងដោយវិញ្ញាណជាងយេីង។ សត្វខ្លះពួកគេអាចមើលឃើញឆ្ងាយ មានក្លិនល្អ ហើយសត្វខ្លះក៏អាចរត់បានលឿន ហើយជាទូទៅគេអាចធ្វើអ្វីៗប្រសើរជាងយើង។

ពេលខ្លះសកម្មភាពរបស់សត្វប្លែកៗធ្វេីអោយយេីងអស់សំណើចខ្លាំង។

#1

Funny Animal 01

#2

Funny Animal 02

#3

Funny Animal 03

#4

Funny Animal 04

#5

Funny Animal 05

#6

Funny Animal 06

#7

Funny Animal 07

#8

Funny Animal 08

#9

Funny Animal 09

#10

Funny Animal 10

#11

Funny Animal 11

#12

Funny Animal 12

#13

Funny Animal 13

#14

Funny Animal 14

#15

Funny Animal 15

#16

Funny Animal 16

#17

Funny Animal 17

#18

Funny Animal 18

#19

Funny Animal 19

#20

Funny Animal 20

#21

Funny Animal 21

#22

Funny Animal 22

#23

Funny Animal 23

#24

Funny Animal 24

#25

Funny Animal 25

#26

Funny Animal 26

#27

Funny Animal 27

#28

Funny Animal 28

#29

Funny Animal 29

#30

Funny Animal 30

#31

Funny Animal 31

#32

Funny Animal 32

#33

Funny Animal 33

#34

Funny Animal 34

#35

Funny Animal 35

#36

Funny Animal 36

#37

Funny Animal 37

#38

Funny Animal 38

#39

Funny Animal 39

#40

Funny Animal 40

#41

Funny Animal 41

#42

Funny Animal 42

#43

Funny Animal 43

#44

Funny Animal 44

#45

Funny Animal 45

#46

Funny Animal 46

#47

Funny Animal 47

#48

Funny Animal 48

#49

Funny Animal 49

#50

Funny Animal 50

#51

Funny Animal 51

#52

Funny Animal 52

#53

Funny Animal 53

#54

Be Different

#55

Funny Animal 55

#56

Funny Animal 56

#57

Funny Animal 57

#58

Funny Animal 58

ប្រភព៖ BoredPanda