៥០រូបភាពអតីតកាលដែលមេីលទៅមានភាពកក់ក្តៅបំផុតដែលយេីងមិនធ្លាប់មាន

នៅពេលយេីងក្រឡេកមើលរូបថតប្រវត្តិសាស្រ្ត គឺភាគច្រើនវាហាក់ដូចជាមានតែភាពខ្មៅ និងស ហើយយើងធ្លាប់មានសង្គ្រាម និងជំងឺជាច្រេីន។

ទោះយ៉ាងណា យេីងបាននាំត្រលប់វិញនូវរូបភាពដែលមានភាពកក់ក្តៅ និងត្រជាក់បំផុតបំផុតដែលកន្លងផុតទៅ។

កាលពីឆ្នាំ1955 ក្មេងប្រុសម្នាក់ទទួលបានកូនឆ្កែជាកាដូពីជីតារបស់គាត់។ ក្មេងស្រីនៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានព្យាបាលដោយកូនទា។ គូស្វាមីភរិយា Victorian ពួកគេព្យាយាមថតរូប selfie នៅសតវត្សរ៍ទី ១៩។ និងរូបថតជាច្រើនទៀតដែលពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្រ្ត និងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងធ្វើអោយ ជំនឿរបស់អ្នកលើមនុស្សជាតិមានភាពប្រសើរឡើងវិញ។

#1

Heartwarming Historic 01

#2

Heartwarming Historic 02

#3

Heartwarming Historic 03

#4

Heartwarming Historic 04

#5

Heartwarming Historic 05

#6

Heartwarming Historic 06

#7

Heartwarming Historic 07

#8

Heartwarming Historic 08

#9

Heartwarming Historic 09

#10

Heartwarming Historic 10

#11

Heartwarming Historic 11

#12

Heartwarming Historic 12

#13

Heartwarming Historic 13

#14

Heartwarming Historic 14

#15

Heartwarming Historic 15

#16

Heartwarming Historic 16

#17

Heartwarming Historic 17

#18

Heartwarming Historic 18

#19

Heartwarming Historic 19

#20

Heartwarming Historic 20

#21

Heartwarming Historic 21

#22

Heartwarming Historic 22

#23

Heartwarming Historic 23

#24

Heartwarming Historic 24

#25

Heartwarming Historic 25

#26

Heartwarming Historic 26

#27

Heartwarming Historic 27

#28

Heartwarming Historic 28

#29

Heartwarming Historic 29

#30

Heartwarming Historic 30

#31

Heartwarming Historic 31

#32

Heartwarming Historic 32

#33

Heartwarming Historic 33

#34

Heartwarming Historic 34

#35

Heartwarming Historic 35

#36

Heartwarming Historic 36

#37

Heartwarming Historic 37

#38

Heartwarming Historic 38

#39

Heartwarming Historic 39

#40

Heartwarming Historic 40

#41

Heartwarming Historic 41

#42

Heartwarming Historic 42

#43

Heartwarming Historic 43

#44

Heartwarming Historic 44

#45

Heartwarming Historic 45

#46

Heartwarming Historic 46

#47

Heartwarming Historic 47

#48

Heartwarming Historic 48

#49

Heartwarming Historic 49

#50

Heartwarming Historic 50

ប្រភព៖ BoredPanda