តោះៗ ស៊ែរមួយៗ! សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់បម្រើការងារមន្ត្រីរាជការ

សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលបម្រើកងទ័ព អាចទៅទទួលយក ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ និងនៅទីបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី១ ខេត្តស្ទឹងត្រែង យោធភូមិភាគទី២ ខេត្តកំពង់ចាម យោធភូមិភាគទី៣ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ យោធភូមិភាគទី៤ ខេត្តសៀមរាប យោធភូមិភាគទី៥ ខេត្តបាត់ដំបង។

 

RCAF1photo_2019 09 18_16 57 20

 

RCAF3photo_2019 09 18_16 57 22

RCAF2photo_2019 09 18_16 57 21

ប្រភព RCAF Cambodia