១៦ រូបថតដែលនឹងធ្វេីឱ្យអ្នកមើលពីរដង

ជាធម្មតាយេីងតែងតែថតយកតែរូបល្អបំផុតទេ ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះយេីងក៏ថតបានរូបថតមិនយេីងមិនបានរំពឹងបន្តិចសោះ។

ការរួមផ្សំគ្នានៃកាលៈទេសៈការខ្លះ ការលេងសើចតិចតួច និងការច្នៃប្រឌិតមួយចំនួន ពីពេលមួយទៅពេលមួយ នឹងអាចប្រែទៅជាអ្វីដែលល្អជាង ការប្រេី Photoshop ទៅទៀត។

ថ្ងៃនេះយើងចែករំលែកការជ្រើសរើសរូបថតមួយចំនួន ដែលអ្នកត្រូវមេីលច្រេីនដងបានដឹងច្បាស់។

#1

Photo 1

#2

Photo 2

#3

Photo 3

#4

Photo 4

#5

Photo 5

#6

Photo 6

#7

Photo 7

#8

Photo 8

#9

Photo 9

#10

Photo 10

#11

Photo 11

#12

Photo 12

#13

Photo 13

#14

Photo 14

#15

Photo 15

#16

Photo 16

ប្រភព៖ BrightSide