កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិល មិនមែនដំឡូងមូលទេ

មហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោក Bill Gates បាននិយាយថា៖ “ខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសមនុស្សខ្ជិលមកធ្វើការងារណាដែលពិបាក ពីព្រោះមនុស្សខ្ជិលនឹងអាចរកវិធីងាយៗដើម្បីធ្វើវាឲ្យចេញជាលទ្ធផលលឿន” ។

នៅក្នុងការស្វែងរករូបភាពនៃមនុស្សខ្ជិលបំផុតទាំងនេះ ពួកគេបានរកឃើញវិធីដ៏អស្ចារ្យដើម្បីសម្រេចធ្វើការងារមួយ ដោយជោគជ័យតាមវិធីខ្ជិលរបស់ពួកគេ ដូចរូបភាពខាងក្រោម៖

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_12

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_13

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_14

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_15

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_16

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_17

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_18

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_19

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_20

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_21

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_1

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_2

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_3

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_4

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_5

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_6

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_7

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_8

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_9

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_10

កុំមើលងាយមនុស្សខ្ជិលឲ្យសោះ មិនមែនដំឡូងមូលទេ_11

 

ប្រភព៖ https://www.sadanduseless.com/perfect-laziness/