ស្រ្តី ៦៦នាក់ ធ្វើសក់របស់ពួកគេដូចជាពុកចង្កា មេីលទៅស្រដៀងដែរតេី

ជាមួយនឹងសក់ដ៏វែង និងសោភ័ណ្ឌនៃភាពច្នៃប្រឌិត ស្ត្រីក៏អាចបង្កើតពុកមាត់ដ៏អស្ចារ្យបានដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺការប្រមូលផ្តុំនូវរូបថតរបស់ស្រ្តីៗជាច្រេីនដែលបានថតផូសរូបរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបានឆ្នៃសក់ទៅជាពុកចង្កាវិញ យេីងមេីលទៅប្លែក។

#1

Ladybeards 01

#2

Ladybeards 02

#3

Ladybeards 03

#4

Ladybeards 04

#5

Ladybeards 05

#6

Ladybeards 06

#7

Ladybeards 07

#8

Ladybeards 08

#9

Ladybeards 09

#10

Ladybeards 10

#11

Ladybeards 11

#12

Ladybeards 12

#13

Ladybeards 13

#14

Ladybeards 14

#15

Ladybeards 15

#16

Ladybeards 16

#17

Ladybeards 17

#18

Ladybeards 18

#19

Ladybeards 19

#20

Ladybeards 20

#21

Ladybeards 21

#22

Ladybeards 22

#23

Ladybeards 23

#24

Ladybeards 24

#25

Ladybeards 25

#26

Ladybeards 26

#27

Ladybeards 27

#28

Ladybeards 28

#29

Ladybeards 29

#30

Ladybeards 30

#31

Ladybeards 31

#32

Ladybeards 32

#33

Ladybeards 33

#34

Ladybeards 34

#35

Ladybeards 35

#36

Ladybeards 36

#37

Ladybeards 37

#38

Ladybeards 38

#39

Ladybeards 39

#40

Ladybeards 40

#41

Ladybeards 41

#42

Ladybeards 42

#43

Ladybeards 43

#44

Ladybeards 44

#45

Ladybeards 45

#46

Ladybeards 46

#47

Ladybeards 47

#48

Ladybeards 48

#49

Ladybeards 49

#50

Ladybeards 50

#51

Ladybeards 51

#52

Ladybeards 52

#53

Ladybeards 53

#54

Ladybeards 54

#55

Ladybeards 55

#56

Ladybeards 56

#57

Ladybeards 57

#58

Ladybeards 58

#59

Ladybeards 59

#60

Ladybeards 60

#61

Ladybeards 61

#62

Ladybeards 62

#63

Ladybeards 63

#64

Ladybeards 64

#65

Ladybeards 65

#66

Ladybeards 66

ប្រភព៖ BoredPanda