៥៦ ឆ្នាំនៃការវិវត្តន៍របស់តុក្កតា Barbie

ចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយតុក្កតា Barbie ដ៏ល្បីល្បាញនៅឆ្នាំ ១៩៥៩ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាបានផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗដោយផ្លាស់ប្តូរទៅតាមឧត្តមគតិដែលសង្គមបានកំណត់សម្រាប់ស្ត្រី។ អ្នកប្រើ Tumblr ឈ្មោះ Tenaflyviper បានប្រមូលរឿងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះ ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៥៩ ហើយបានបញ្ចូលគ្នាជាក្រុមៗដូច្នេះយើងអាចមើលវាបានងាយស្រួល។

Tenaflyviper បានសរសេរថា៖ «ខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ថាតើមុខរបស់ Barbie បានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងរយៈពេល ៥៦ ឆ្នាំ»។ «តាមគំនិតផ្ទាល់ខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាពីឆ្នាំ ១៩៨៧ ដល់ ១៩៩៥ គឺស្អាតបំផុត ប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំនៅជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ដែលលេងតែជាមួយ Barbie ដូច្នេះខ្ញុំអាចមានភាពលំអៀងបន្តិច»។

តើអ្នកបានទទួលតុក្កតា Barbie របស់អ្នកនៅឆ្នាំណា? មួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ?

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖​ Tumblr (h/t: designtaxi)

#1

Faces Barbie Evolution 1

#2

Faces Barbie Evolution 2

#3

Faces Barbie Evolution 3

#4

Faces Barbie Evolution 4

#5

Faces Barbie Evolution 5

#6

Faces Barbie Evolution 6

ប្រភព៖ BoredPanda