៥០ កូនឆ្កែដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់ដែលមើលទៅដូចជាខ្លាឃ្មុំ Teddy

យោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ តាមពិតសត្វខ្លាឃ្មុំ និងឆ្កែគឺប្រភេទសត្វដូចគ្នា។ ដូចដែលអ្នកអាចឃេីញស្រាប់ពួកគេមេីលទៅដូចខ្លាឃ្មុំណាស់។

ខាងក្រោមជារូបភាពកូនឆ្កែស្អាតដែលមេីលទៅដូចខ្លាឃ្មុំ Teddy៖

#1

Chubby Puppies Bear 1

#2

Chubby Puppies Bear 2

#3

Chubby Puppies Bear 3

#4

Chubby Puppies Bear 4

#5

Chubby Puppies Bear 5

#6

Chubby Puppies Bear 6

#7

Chubby Puppies Bear 7

#8

Chubby Puppies Bear 8

#9

Chubby Puppies Bear 9

#10

Chubby Puppies Bear 10

#11

Chubby Puppies Bear 11

#12

Chubby Puppies Bear 12

#13

Chubby Puppies Bear 13

#14

Chubby Puppies Bear 14

#15

Chubby Puppies Bear 15

#16

Chubby Puppies Bear 16

#17

Chubby Puppies Bear 17

#18

Chubby Puppies Bear 18

#19

Chubby Puppies Bear 19

#20

Chubby Puppies Bear 20

#21

Chubby Puppies Bear 21

#22

Chubby Puppies Bear 22

#23

White Maltese Dog

#24

Chubby Puppies Bear 24

#25

Chubby Puppies Bear 25

#26

Chubby Puppies Bear 26

#27

Chubby Puppies Bear 27

#28

Chubby Puppies Bear 28

#29

Chubby Puppies Bear 29

#30

Chubby Puppies Bear 30

#31

Chubby Puppies Bear 31

#32

Chubby Puppies Bear 32

#33

Chubby Puppies Bear 33

#34

Chubby Puppies Bear 34

#35

Chubby Puppies Bear 35

#36

Chubby Puppies Bear 36

#37

Chubby Puppies Bear 37

#38

Chubby Puppies Bear 38

#39

Chubby Puppies Bear 39

#40

Chubby Puppies Bear 40

#41

Chubby Puppies Bear 41

#42

Chubby Puppies Bear 42

#43

Chubby Puppies Bear 43

#44

Chubby Puppies Bear 44

#45

Chubby Puppies Bear 45

#46

Chubby Puppies Bear 46

#47

Chubby Puppies Bear 47

#48

Chubby Puppies Bear 48

#49

Chubby Puppies Bear 49

#50

Chubby Puppies Bear 50

ប្រភព៖ BoredPanda