តោះៗស៊ែចែកគ្នាដឹង ! បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ប.ស.ស ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា

 

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ប.ស.ស ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ២៣១ នាក់។

- ផុតកំណត់ ០៨ វិច្ឆិកា ២០១៩

BSB1

BSB2

BSB3