រូបភាពដែលគូរអោយវិចិត្រករ ដែលបង្ហាញពីសេចក្តីសុខ និងភាពសប្បាយរីករាយពីកុមារភាពដោយគ្មានគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់

ដោយសារតែគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើននឹង មានតម្លៃសមរម្យដែលមនុស្សទូទៅអាចទិញនិងប្រើបា្រស់បាន មនុស្សភាគច្រើនមានរបស់ទាំងនោះប្រើស្ទើរៗគ្រប់គ្នា។

មនុស្សស្ទើរគ្រប់វ័យបានប្រើប្រាស់របស់ទាំងនោះ ដើម្បីកម្សាន្តអាម្មណ៍។ ពួកគេគិតថាពួកវាអាចធ្វើអោយពួកគេមានភាពសប្បាយរីករាយ និង បំបាត់ទុក្ខកង្វល់ ហេតុដូចនេះហើយពួកគេតែងតែចំណាយពេលវេលាតែម្នាក់ឯង ប្រើប្រាស់គ្រឿងទាំងនោះជាច្រើនម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលពេលខ្លះវាធ្វើអោយពួកគេឃ្លាតឆ្ងាយពីមនុស្សខាងក្រៅដូចជាសាច់ញាតិ មិត្តភក្តិ ឬអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន ហើយវាខុសពីពេលដែលពួកគេនៅជាកុមារភាពដែរ។

តើរបស់ទាំងនោះពិតជាធ្វើអោយ យើងមានសេចក្តីសុខ និងសប្បាយរីករាយមែនទេ? សេចក្តីសុខពិតប្រាកដមិនប្រាកដស្ថិតលើរបស់ទាំងអស់នោះទេ។ រូបភាពដែលគូរអោយវិចិត្រករខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីសេចក្តីសុខ និងភាពសប្បាយរីករាយពីកុមារភាព ដោយគ្មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា៖

#1

Nos1

#2

Nos2

#3

Nos3

 

#4

Nos4

#5

Nos5

 

#6

Nos6

 

#7

Nos7

 

#8

Nos8

#9

Nos9

#10

Nos10

 

#11

Nos11

#12

Nos12

#13

Nos13

#14

Nos14

#15

Nos15

#16

Nos16

#17

Nos17

#18

Nos18

#19

Nos19

#20

Nos20

#21

Nos21

#22

Nos22

#23

Nos23

#24

Nos24

 

Image Source: Rajendra Vahadane

By: Geo