កំពូលពុកមាត់ទាំង១០នៅលេីពិភពលោក

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ មានបុរសម្នាក់ដែលមានពុកមាត់យ៉ាងសមបានទៅលើទីក្រុងផតឡិន(Portland) រដ្ឋអូរីហ្គោន(Oregon)សម្រាប់ពានរង្វាន់ពុកចង្កាពិភពលោក និងពុកមាត់ពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៤។ មានបុរសៗជាច្រេីនមកពីជុំវិញពិភពលោកដេីម្បីផ្ដុំគ្នាក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្តេីមយកពានរង្វាន់នេះ។

ការប្រកួតមាន ១៨ ប្រភេទដែលចែកជា ៣ ផ្នែក។ ពុកមាត់ ពុកចង្ការផ្នែកខ្លះ និងពុកចង្ការពេញ។ ប្រភេទនីមួយៗមានរង្វាន់បីសម្រាប់ពុកមាត់ល្អបំផុត។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ worldbeardchampionships.com | oregonlive.com (h/t: imgurtoday)

#1

Men World Beard Moustache Championships 1

#2

Men World Beard Moustache Championships 2

#3

Men World Beard Moustache Championships 3

#4

Men World Beard Moustache Championships 4

#5

Men World Beard Moustache Championships 5

#6

Men World Beard Moustache Championships 6

#7

Men World Beard Moustache Championships 7

#8

Men World Beard Moustache Championships 8

#9

Men World Beard Moustache Championships 9

#10

Men World Beard Moustache Championships 10

ប្រភព៖ BoredPanda