៣៣ រូបថតភាពចៃដន់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

អ្នកប្រហែលជាអ្នកថតរូបល្អបំផុតម្នាក់នៅលើពិភពលោក ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកត្រូវថតរូបដ៏អស្ចារ្យ នៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ និងមានពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ជាញឹកញាប់អ្នកប្រហែលជាមិនបានកត់សំគាល់ថា អ្នកបានថតរូប ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដ៏មិនគួរឱ្យជឿ រហូតដល់អ្នកត្រលប់មកផ្ទះហើយផ្ទេររូបភាពរបស់អ្នកទៅកុំព្យូទ័រ។ ហើយរូបភាពរីករាយទាំងនេះគឺជាប្រភេទនៃការលេងសើចល្អបំផុតសម្រាប់ការមិននឹកស្មានដល់និងដើម។

ហើយរូបភាពទាំងនេះ គឺជាប្រភេទរូបភាពដែលមេីលគួរឱ្យអស់សំណេីចដ៏មិននឹកស្មានដល់ និងជារូបភាពពិតៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាដ៏ដោយ វាមិនមានន័យថាអ្នកគួរតែឈប់ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញថតរូបរបស់អ្នកហើយរង់ចាំតែពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។

ដូចដែលពាក្យពេញនិយមគេតែងតែនិយាយ៖ «សំណាង គឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលការរៀបចំបានជួបឱកាស។»

#1

Perfectly Timed Photos 1

#2

Perfectly Timed Photos 2

#3

Perfectly Timed Photos 3

#4

Perfectly Timed Photos 4

#5

Perfectly Timed Photos 5

#6

Perfectly Timed Photos 6

#7

Perfectly Timed Photos 7

#8

Perfectly Timed Photos 8

#9

Perfectly Timed Photos 9

#10

Perfectly Timed Photos 10

#11

Perfectly Timed Photos 11

#12

Perfectly Timed Photos 12

#13

Perfectly Timed Photos 13

#14

Perfectly Timed Photos 14

#15

Perfectly Timed Photos 15

#16

Perfectly Timed Photos 16

#17

Perfectly Timed Photos 17

#18

Perfectly Timed Photos 18

#19

Perfectly Timed Photos 19

#20

Perfectly Timed Photos 20

#21

Perfectly Timed Photos 21

#22

Perfectly Timed Photos 22

#23

Perfectly Timed Photos 23

#24

Perfectly Timed Photos 24

#25

Perfectly Timed Photos 25

#26

Perfectly Timed Photos 26

#27

Perfectly Timed Photos 27

#28

Perfectly Timed Photos 28

#29

Perfectly Timed Photos 29

#30

Perfectly Timed Photos 30

#31

Perfectly Timed Photos 31

#32

Perfectly Timed Photos 32

#33

Perfectly Timed Photos 33

ប្រភព៖ BoredPanda