ពិភពលោកតែមួយតែជោគវាសនាផ្សេងគ្នា

សុភមង្គល សន្តិភាព សេរីភាព និងភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងសុទ្ធតែជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ដែលមនុស្សម្នាក់មកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចង់បានខ្លាំងណាស់។

Photo_2019 10 03_08 50 18

មនុស្សមួយចំនួនហាក់ដូចជាពេញចិត្ត និងរីករាយជាមួយជីវិតរបស់ពួកគេ ខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនទៀតប្រឹងពុះពារដើម្បីរស់ក្នុងដំណើរជីវិតដ៏លំបាក។ ជួនកាល វាពិបាកនឹងយល់ថា ហេតុអ្វីយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកតែមួយតែមានជោគវាសនាផ្សេងគ្នា។ ចម្ងល់មួយនេះនៅតែមិនទាន់ស្រាយចេញ​ ហើយមនុស្សម្នាក់ៗប្រឈមនឹងជោគវាសនាផ្សេងៗគ្នាដដែល។

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីជោគវាសនាផ្សេងគ្នារវាងមនុស្សមកពីប៉ែកផ្សេងគ្នានៃពិភពលោកតែមួយ៖

#1

Same2

#2

Same3

#3

Same4

#4

Same5

#5

Same6

#6

Same7

#7

Same8

#8

Same9

#9

Same10

#10

Same11

#11

Same12

#12

Same13

#13

Same14

#14

Same16

#15

Same17

#16

Same18

#17

Same19

#18

Same20

#19

Same21

#20

Same22

#21

Same23

#22

Same24

#23

Same25

#24

Same26

#25

Same27

#26

Same28

#27

Same29

#28

Same30

#29

Same31

 

By Serpent

Source Photo: Palestine