ការប្រម៉ាញ់រកឃ្មុំរបស់ជនជាតិនេប៉ាល់

ទឹកឃ្មុំត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឱសថដ៏ស័ក្ដសិទ្ធិដែលអាចព្យាបាលជំងឺរាប់រយមុខ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ វាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងម្ហូបអាហារដើម្បីបន្ថែមរសជាតិ និងសម្រាប់គោលបំណងជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។ ប៉ុន្ដែ ពីក្រោយការទទួលបានទឹកឃ្មុំដ៏ផ្អែមត្រជាក់នោះ វាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលប៉ុន្មាននោះទេ។ ភាគច្រើននៃទឹកឃ្មុំដែលទទួលបានត្រូវឆ្លងការពុះពារដ៏ស្វិតស្វាញរបស់អ្នកប្រម៉ាញ់រកឃ្មុំ។ ពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃភ្នំដើម្បីស្វែករកសម្បុកឃ្មុំ និងប្រើរាល់វិធីដើម្បីយកឃ្មុំទាំងនោះ។

1a

ឥឡូវយើងមកមើលវិធីយកឃ្មុំរបស់ជនជាតិនេប៉ាល់ ដែលមើលទៅគួរឲ្យព្រឺព្រួចដោយសារពួកគេត្រូវពុះពាររាល់ឧបសគ្គជាច្រើនដូចជា ការឡើងភ្នំ និងការប្រើប្រាស់វិធីយកឃ្មុំរបស់ពួកគេដែលមើលទៅគ្រោះខ្លាំងណាស់។

#១

1

#២

2

#៣

3

#៤

4

#៥

5

#៦

6

#៧

7

#៨

8

#៩

10

#១០

11

#១១

12

#១២

16

#១៣

17

#១៤

14

#១៥

15

#១៦

13

 

By Serpent

Source: Visit Nepal 2020 – Lifetime Experience