បើសិនជាអ្នកជាឪពុក អ្នកខំរកតែលុយ……(មានវីដេអូ)!

បើសិនជាអ្នកជាឪពុក អ្នកខំរកតែលុយ មិនបានទុកពេលវេលាអោយប្រពន្ធនិងកូនៗរបស់អ្នក គិតតែភាពហឺហាចាយវាយសប្បាយស្រីខាងក្រៅហើយនៅពេលអ្នកលឺកូនអ្នកច្រៀងបទនេះ តើអ្នកមានអាម្មរណ៍យ៉ាងណា?សូមពុកម៉ែ បងប្អូនសូមជួយបញ្ចេញគំនិតយោបល់......

#1

5a

#2

1a

#3

4a

#4

2a

#5

10a

#6

6a

#7

8a

#8

7a

#9

11a

#10

9a

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/_6wfhUumTyQ