រឿងកំប្លែងទាំង ១១ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំង រវាងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ន

ពិភពរបស់ពួកយើងគឺមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរហើយមិនមានអ្វីដែលរឿងធម្មជាតិទៀតទេ ពួកយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនូវរឿងរ៉ាវ និងការអាលោះអាល័យទៅលើការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

រឿងចំបងបង្អស់ដែលយើងអាចរក្សាបទពិសោធន៍និងការស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលដើម្បីដឹងថាយើងនិងយកទៅប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

1. ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ការលួងទារកក៏ខុសប្លែកពីគ្នាដែរ!!!

2. កាលពីមុនចង់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិគ្រាន់តែកុំជួបគ្នា តែបច្ចុប្បន្ន Removed friend ពីហ្វេសប៊ុក ឬ block គណនីហ្វេសប៊ុក។

3. ពីមុនចង់តាមដានភាគបន្តរបស់រឿងភាគត្រូវរង់ចាំ តែបច្ចុប្បន្ន Netflix ។

4. ក្មេងទៅសាលាកាលពីមុន និងក្មេងទៅសាលាពេលបច្ចុប្បន្ន

5. របៀបលួងក្មេងកុំដើរលេងខាងក្រៅកាលពីមុននិងបច្ចុប្បន្ន។

6. ការវិវត្តរបស់កាស់ស្តាប់ចម្រៀង!!!

7. ការរកកន្លែងស្រួលរបស់សត្វចិញ្ចឹមកាលពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន

8. ការប្រើប្រាស់ស្បែកយើងរបស់នារីកាលពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្ន

9. អ្នកជិតខាងពីមុនសុំប៊ីចេង ស្ករ តែបច្ចុប្បន្នសុំលេខកូដវ៉ាយហ្វាយ

10. ពីមុនឡើងភ្នំដោយដើរថ្មើរជើងក្នុងធម្មជាតិ តែបច្ចុប្បន្នជិះឡានទៅដល់ហ្មង

11.

 

ប្រភព៖ BrightSide