រូបថតស្អាតៗបំផុតរបស់ទារកកំពុងគេង

អ្នកថតរូប សាន់ឌីហ្វដ(Sandi Ford) បានថតរូបទារកទើបនឹងកើតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ នាងរៀនពីរបៀបដែលអាចដឹងថាពេលណាទារកនឹងញញឹម ហើយនាងតែងតែនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់យកពេលវេលាល្អៗទាំងនេះ។

សាន់ឌីបាននិយាយថា៖ «ខ្ញុំអាចដឹងថាមានមនុស្សពីរប្រភេទ គឺអ្នកដែលបានឃើញស្នាមញញឹមទារកទើបនឹងកើត និងអ្នកដែលមិនដែលឃេីញ។ ខ្ញុំគិតថាការថតយកស្នាមញញឹមដោយចៃដន្យរបស់ទារក គឺជាសំណាងដ៏ធំមួយ។»

#1

SandiFord 1

#2

SandiFord 2

#3

SandiFord 3

#4

SandiFord 4

#5

SandiFord 5

#6

SandiFord 6

#7

SandiFord 7

#8

SandiFord 8

#9

SandiFord 9

#10

SandiFord 10

#11

SandiFord 11

#12

SandiFord 12

#13

SandiFord 13

#14

SandiFord 14

#15

SandiFord 15

#16

SandiFord 16

ប្រភព៖ BrightSide