រូបភាពសត្វទាំង ២០សន្លឹកដែលបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់ និងទឹកចិត្តជាម្ដាយដែលមានចំពោះកូន!!!

ក្ដីស្រលាញ់របស់ម្ដាយចំពោះកូនពិតជាមានភាពធំធេងសឹងតែរកអ្វីមកផ្ទឹមពុំបាន។ ការថ្នាក់ថ្នមបមប្រលែង ការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាការពារ និងផ្តល់ចំណីអាហារជាដើមសុទ្ធតែផ្ដើមចេញពីក្ដីស្រលាញ់របស់ម្ដាយមានចំពោះកូនទាំងពួង។ ម្ដាយតែងឃុំគ្រងរងខ្លួនជំនួសកូនពីអន្តរាយផ្សេងៗដែលមកយារយីបៀតបៀនដល់កូនស្ងួនដោយមិនមានភាពរាថយ និងខ្លបខ្លាចចំពោះឧបសគ្គទាំងនោះឡើយ។ មិនថាមនុស្សឬក៏សត្វគឺសុទ្ធតែមានភាពជាម្ដាយចំពោះកូនខ្លួនទាំងអស់។ ទោះបីជាសត្វខ្លះមានសភាវៈកាចសាហាវ និងស៊ីសាច់ជាអាហារក៏ពិតមែន តែក្ដីស្រលាញ់ក្នុងភាពជាម្ដាយនៅតែមានជានិច្ចចំពោះកូន!

រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់ និងការការពារកូនៗរបស់សត្វផ្សេងៗទាំង២០សន្លឹកដែលមើលទៅមិនខុសមនុស្សនោះទេ៖

#១

5

#២

6

#៣

1

#៤

2

#៥

4

#៦

7

#៧

8

#៨

20

#៩

18

#១០

9

#១១

19

#១២

13

#១៣

11

#១៤

16

#១៥

22

#១៦

21

#១៧

15

#១៨

17

#១៩

23

#២០

24

 

By Serpent

Source: Google